Triton VTV Episode 7, Season 12

Triton VTV for Thursday, Jan. 10, 2019, featuring the Triton Voice‘s very own Komal Patel!